Wstęp
18 listopada br. w Warszawie odbędzie się Diabetes Innovations Day, spotkanie podczas którego nowoczesna technologia wyjdzie naprzeciw pacjentom chorującym na cukrzycę i ich potrzebom. W jego trakcie zostanie powołana grupa ekspertów: lekarzy, pielęgniarek, edukatorów, inżynierów, pacjentów, zainteresowanych popularyzacją oraz powstawaniem nowoczesnych technologii w leczeniu cukrzycy.

Liderem merytorycznym projektu został dr n. med. Andrzej Gawrecki – diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor i współautor wielu publikacji i prac naukowych dotyczących sportu i cukrzycy, ekspert w zakresie terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej oraz nowych technologii wykorzystywanych w monitorowaniu glikemii. Motywacją dr. Andrzeja Gawreckiego w organizowaniu Diabetes Innovations Day jest upowszechnienie oraz optymalne wykorzystanie dostępnych technologii przez pacjentów i zespoły diabetologiczne.

Spotkanie będzie miało formę forum dyskusyjnego, łączącego twórców nowych technologii z pacjentami i środowiskiem medycznym, w celu:
  • analizy i oceny nowych technologii, wspomagających leczenie, kontrolę cukrzycy oraz poprawę jakości życia pacjentów;
  • edukacji środowiska pacjentów, w zakresie wykorzystywanych nowych technologii kontrolowania cukrzycy;
  • edukacji środowiska medycznego w zakresie wykorzystywanych nowych technologii w leczeniu cukrzycy;
  • wsparcia środowisk pacjenckich oraz organizacji ich reprezentujących;
  • ułatwienia dostępu do nowych terapii oraz informacji na temat możliwości zaopatrywania w wyroby medyczne;
  • upowszechnienia innowacyjnych produktów w służbie medycynie, a zwłaszcza diabetologii;
  • opracowania koncepcji, dopracowania celów i przeanalizowania możliwości programu Nowoczesny diabetolog – Nowoczesny pacjent, który zostanie zainicjowany podczas wydarzenia.
Diabetes Innovations Day będzie towarzyszyło jubileuszowym X Warszawskim Spotkaniom Diabetologicznym – I Forum Nowoczesnego Diabetologa.

Eksperci
Dr n. med. Andrzej Gawrecki
Lider merytoryczny Projektu, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adrian Szulczyński
Inicjator projektu i współorganizator spotkania. Prezes Zarządu Grupy casusBTL, wydawca portalu: diabetologiaonline.pl
 Przedstawiciele środowiska medycznego:
Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, Prof. UM
Diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Specjalista pediatra, diabetolog, nefrolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy.
Dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz
Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Dr n. med. Bogumił Wolnik
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Mgr Teresa Benbenek-Klupa
Edukator ds. diabetologii
Natasza Tobiasz-Kałkun
Dr n. o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa, położna dyplomowana
Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Arkadiusz Michalak
Uczestnik projektów zastosowanie nowych technologii monitorowania glikemii w codziennym życiu pacjentów
  Przedstawiciele pielęgniarek i edukatorów:
Danuta Urszula Bukowska
Pielęgniarka, specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
Mgr Barbara Kucharska
Prezes Fundacji Diabeciaki
Mgr Monika Pietrzak
Magister pielęgniarstwa i specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego.
Mgr Zuzanna Smoczyńska
Edukator do spraw diabetologii, dietetyk, trener umiejętności psychospołecznych.
Mgr Beata Stepanow
Dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie
  Przedstawiciele środowisk pacjentów:
Jerzy Magiera
Prowadzi pierwszy i największy portal o cukrzycy w polskim Internecie – mojacukrzyca.org
Mariusz Masiarek
Prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą MOJACUKRZYCA
Anna Śliwińska
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Mgr Monika Zamarlik
Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.
 Media i technologia :
Mgr inż. Paweł Babańczyk
Członek międzynarodowego zespołu ds. rozwoju 'Uploadera na Minimed 600 Series'
Eleonora Burzyńska
Założycielka QUANTUM Sp. z o.o, w której zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów
Mgr inż. Szymon Czapla
Główny specjalista Nightscout Polska, inżynier i pomysłodawca serwisu
Tomasz Frontczak
Współzałożyciel i kierownik działu marketingu w start-upie DietLabs
Mgr inż. Bartosz Lewandowski
Lider innowacyjnych projektów w Grupie casusBTL, specjalizuje się w zagadnieniach sztucznej inteligencji
Grzegorz Stykowski
Inicjator, założyciel i administrator w Minimed 640G Klub Polska.
Wnioski
Konsensus Diabetes Innovations Day – pierwsze spotkanie grupy roboczej, 18.11.2017 r. w Warszawie
18 listopada w Warszawie odbyła się debata ekspertów na temat wykorzystania nowych technologii w diabetologii. W dyskusji udział wzięło blisko 30 osób, a wśród nich lekarze, pielęgniarki, edukatorzy, przedstawiciele środowisk pacjenckich, twórcy nowych mediów i rozwiązań technologicznych. Debata Diabetes Innovations Day jest powiązana z planowanym programem Nowoczesna Diabetologia – Forum Nowoczesnej Diabetologii, którego celem jest utworzenie w Polsce kompleksowego modelu opieki nad osobami chorującymi na cukrzycę wspartego nowoczesną, już dostępną technologią.

Oto kierunki i zadania wytyczone na 2018 rok:

1. Edukacja diabetologiczna pacjentów:
• uaktualnienie i uatrakcyjnienie obecnie obowiązującego programu edukacji w zakresie podstawowej wiedzy diabetologicznej – dostosowanie do wieku pacjenta, zaawansowania jego choroby, możliwości i chęci współpracy, eliminacja papierowego dzienniczka, możliwość kontynuacji edukacji w późniejszym okresie trwania choroby (follow up)
• wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji w zakresie nowych technologii (edukacja dostępna dla wszystkich pacjentów)
• wsparcie dla pacjenta w zakresie korzystania z telemedycyny, nowych technologii i interpretacji danych (szkolenie z obsługi urządzeń, filmy instruktażowe)
• motywowanie pacjentów do zaangażowania się w proces edukacji (aktywizujące techniki nauczania, lekcje online)i integracji (portale społecznościowe) służącej wspólnym inicjatywom, np. turnusom rehabilitacyjnym dla dzieci z cukrzycą integracja środowisk edukacyjnych

2. Edukacja diabetologiczna personelu medycznego, edukatorów społecznych opiekunów w placówkach szkolno-wychowawczych:
• edukacja w zakresie podstawowej wiedzy diabetologicznej (szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w ramach podnoszenia kwalifikacji, kursy specjalistyczne dla edukatorów, szkolenia dla opiekunów (rodziców, nauczycieli) chorych na cukrzycę) – konieczne nawiązanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi i dyrekcją placówek
• upowszechnienie różnych form nowoczesnego kształcenia (szeroko dostępne informacje o nowych możliwościach edukacyjnych, prezentacje zachęcające do korzystania z nowych form kształcenia)
• wprowadzenie różnych form kształcenia dla zespołów diabetologicznych w zakresie stosowania nowych technologii oraz analizy i interpretacji danych (szkolenia i instruktaże dotyczące maksymalnego wykorzystania dostępnych technologii)

3. Telemedycyna i nowe technologie w diabetologii, aplikacje, gry komputerowe, serwisy społecznościowe
• edukacja w zakresie zalet nowoczesnych rozwiązań – eLearning, eWizyty, eMotywacja, eHelp, aplikacje umożliwiające zdalny dostęp do danych z CGM (Continuous Glucose Monitoring), systemu Nightscout, diety online (oszczędność czasu i pieniędzy, zmniejszenie kolejek oczekujących na wizyty, lepsza kontrola cukrzycy, spadek liczby absencji chorego w szkole/pracy, wzrost motywacji i poczucia bezpieczeństwa pacjentów) – skierowane do wszystkich grup osób docelowych, a więc bardzo zróżnicowane akcje informacyjne, promocyjne przy okazji wydarzeń o tematyce diabetologicznej oraz za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym także za pośrednictwem placówek opieki medycznej
• upowszechnienie wśród wszystkich zespołów terapeutycznych (dotarcie do palcówek i zespołów terapeutycznych, które do tej pory nie stosowały tego typu rozwiązań)
• opracowanie rozwiązań usprawniających pracę pielęgniarek/edukatorów, np. program komputerowy zawierający plan działania oraz historię edukacyjną pacjenta z cukrzycą (pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie czasu wizyty), z możliwością przypisania chorego do jednej pielęgniarki edukacyjnej
• współpraca z producentami nowych technologii w kwestii standaryzacji danych i kompatybilności urządzeń (zwiększenie ich dostępność dla pacjentów, łatwiejsza analiza i interpretacja danych, ujednolicenie raportów z danymi, wspieranie pacjentów w obsłudze technologii)
• współpraca z producentami istniejących aplikacji i gier mająca na celu wzbogacenie ich o treści edukacyjne z zakresu diabetologii (nakładki)
• współpraca ze środowiskiem inżyniersko-informatycznym w zakresie stworzenie narzędzi edukacyjnych o wysokiej jakości ze wsparciem merytorycznym ekspertów, umożliwiających personalizację i biorąca pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych użytkownika; wprowadzanie nowych udogodnień w urządzeniach – automatyczna analiza danych CGM, w czasie rzeczywistym; opracowanie systemu wspierania decyzji – stworzenie uniwersalnej platformy do analizy danych, która rozpoznaje pewne wzorce (przyczyny) i sugeruje lekarzowi i samemu pacjentowi podjęcie pewnych działań
• współpraca ze specjalistami w zakresie marketingu i wprowadzania produktów na rynek
• konieczność ciągłej współpracy całego środowiska diabetologicznego w celu wymiany bieżących informacji na temat ich własnych potrzeb i pojawiających problemów (Diabetes Innovations Day)

4. Rozwiązania formalne i systemowe
• nawiązanie współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w zakresie inicjowania projektów i sformalizowania niektórych rozwiązań (refundacja telemedycyny, rozliczanie eWizyt, edukator jako niezależny zawód z osobnym gabinetem do pracy, edukacja diabetologiczna w koszyku świadczeń gwarantowanych (element Standardów Holistycznej Edukacji Diabetologicznej (SHED), dofinansowanie urządzeń)
• współdziałanie z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w zakresie patronatu oraz realizacji projektów edukacyjnych i poprawy opieki nad pacjentem z cukrzycą
• współdziałanie z placówkami szkolno-wychowawczymi mające na celu przeszkolenie nauczycieli lub/i wprowadzenie do placówek edukatora do spraw diabetologii, akcje edukacyjne/pogadanki mające na celu podnoszenie świadomości na temat cukrzycy wśród uczniów/rodziców/nauczycieli

Założenia programu Nowoczesna Diabetologia – kluczowe elementy:
• profesjonalny serwis nowoczesnadiabetologia.pl – nowy serwis o charakterze poradnikowym, poświęcony korzystaniu z nowoczesnej, dostępnej technologii, wspierany merytorycznie przez grono specjalistów z dziedziny medycyny, edukacji, pielęgniarstwa i dietetyki oraz psychologii.
• koncepcja wzorcowej przychodni nowoczesnego diabetologa - opracowanie wytycznych określających sposób opieki nad pacjentami, wyposażenia, prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w takiej placówce
• organizacja konferencji wzbogaconych o część warsztatową, w wybranych ośrodkach w Polsce - a w ramach wydarzenia w Poznaniu także kolejna edycja debaty Diabetes Innovations Day dla współpracy całego środowiska diabetologicznego
• uruchomienie ośrodka (akceleratora) DiabeTECH – centrum rozwoju, promocji i oceny nowych technologii w diabetologii zawierające bazę inicjatyw i kalendarz wydarzeń, oferujące współpracę z ośrodkami akademickimi, pomoc w pozyskaniu finansowania oraz w promocji nowych produktów i usług wprowadzanych na rynek; Platformy współpracy klinicystów, inżynierów, edukatorów, pacjentów

Opracowanie: Dr Andrzej Gawrecki, Adrian Szulczyński
WSPÓŁPRACA
Znasz nowoczesne rozwiązania w leczeniu cukrzycy, którymi chciałbyś się podzielić z innymi pacjentami?
Chcesz poznać ich rzeczywistą wartość z punktu widzenia lekarza diabetologa?
Chciałbyś wystąpić i opowiedzieć o swoich doświadczeniach?
Prowadzisz projekt, który chciałbyś zaprezentować?
Napisz do nas! kontakt@diabetesinnovationsday.pl
Patronat
Patronat medialny
Partnerzy
Galeria

Mamy przyjemność poinformować, że Diabetes Innovations Day został zaaprobowany przez International Diabetes Federation, jako jeden z eventów odbywających się w ramach światowego dnia cukrzycy
Organizator

Grupa casusBTL Sp. z o.o.
ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań
tel.: +48 61 830 40 67
email: info@casusbtl.pl

KontaktBiuro organizacyjne

ul. Rodawska 26
61-312 Poznań
tel.: +48 61 830 40 67

email: kontakt@diabetesinnovationsday.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Organizatora:
© Grupa casusBTL sp. z o.o